ท่องเที่ยวโครงการหลวง ตามศาสตร์พระราชา

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้งบริเวณด้านหลังเขื่อนขุนด่านปราการชลไป ๕๐๐ เมตร เป็นที่ดินส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมูลนิธิชัยพัฒนาและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ที่ดิน ๑๔-๒-๑๘ ไร่ เพื่อจัดทำโครงการศูนย์นิทรรศการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติแสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริฯ ประกอบด้วย อาคารนิทรรศการ อาคารประชุมแปลงสาธิตกิจกรรมกลางแจ้ง แปลงทฤษฎีแก้มลิง แปลงปลูกหญ้าแฝก แปลงทฤษฎีเกษตรแผนใหม่ และจุดสาธิตเรื่องพลังงานการเดินทาง จากเขื่อนขุนด่านปราการชลตรงไป ๓ กิโลเมตร ถึงวงเวียนรูปปั้นช้าง ข้ามสะพานถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวขวาตรงไปอีก ๒๐๐ เมตร ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติอยู่ด้านขวามือสอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๔๐๔๙